Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Deze website en webshop zijn eigendom van Serieuze Zaken.

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende bestel- en verkoopvoorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden in deze webshop en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van Serieuze Zaken is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Onze gegevens :

Serieuze Zaken
Stationsstraat 16
9220 Hamme
T +32 52 729 002
BTW BE0883 371 377

1. Bestellen

Je kan onze producten bestellen via de webshop serieuzezaken.be/shop.

2. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Serieuze Zaken en jij als koper komt tot stand op het moment dat je de door Serieuze Zaken gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Serieuze Zaken heeft het recht om bestellingen te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Serieuze Zaken blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Betaling van producten gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen op onze webshop. In geval van niet-tijdige betaling is Serieuze Zaken bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

3. Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen. Serieuze Zaken behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Serieuze Zaken kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, of drukfouten.

De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product. De werkelijke kleur kan licht afwijken van de kleur die de klant op de foto zal zien.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via e-mail of via de website worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of
gedaan. Serieuze Zaken is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte mededelingen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Serieuze Zaken doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens. In deze gevallen zal Serieuze Zaken je zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door Serieuze Zaken voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
Het is mogelijk dat Serieuze Zaken op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Serieuze Zaken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

4. Levering, leveringstermijn en transportkosten

Eventuele vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen. Indien het leveringsadres dat opgegeven wordt fout blijkt, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend. Mocht er een probleem zijn, dan trachten we dit zo goed mogelijk, in overleg met de klant, op te lossen.

5. Herroepingsrecht en retourzendingen

Voor alle producten gekocht bij Serieuze Zaken heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Die periode gaat in op het moment dat jij of iemand anders namens jou de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.
Wanneer je gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet je dat schriftelijk (via e-mail naar shop@serieuzezaken.be) kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd en ongebruikt (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
We betalen het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald, het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar jou worden verstuurd, waarvoor je de bijhorende verzendkosten betaalt.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen gelden wanneer goederen beschadigd zijn, dan vervalt je recht op teruggave van betaling. Goederen moeten teruggestuurd worden naar Serieuze Zaken, Stationsstraat 16, 9220 Hamme.

6. Controle/garantie

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Zichtbare gebreken moeten meteen gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk aan Serieuze Zaken gemeld worden (via e-mail naar shop@serieuzezaken.be). In geval van een probleem zoeken wij naar een gepaste oplossing of compensatie.

7. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan : elke omstandigheid buiten onze macht, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen van ons.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Serieuze Zaken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de aangekochte goederen.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Serieuze Zaken of rechthoudende
derden.

10. Gegevensbeheer

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgeven aan derden.

11. Klachten en geschillen

Wanneer er iets misloopt, contacteer ons dan per e-mail op shop@serieuzezaken.be. We doen er alles aan om een gepaste oplossing te zoeken. Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen kunnen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement Dendermonde.